คลังเก็บหมวดหมู่: กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรม ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน | ปิดความเห็น บน กิจกรรม ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กิจกรรม การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน | ปิดความเห็น บน กิจกรรม การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรม รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ 2565

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน | ปิดความเห็น บน กิจกรรม รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ 2565

ค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนชุ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม เป็นกิจกรรมนักเรียนที่สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้เรียนรวมกลุ่มกันจัดขึ้นตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถของผู้เรียน เพื่อเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียนตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิดประสบการณ์ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมและเพื่อให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน | ปิดความเห็น บน กิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2562