คลังเก็บผู้เขียน: ผู้ดูแลเว็บไซต์

กิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม เป็นกิจกรรมนักเรียนที่สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้เรียนรวมกลุ่มกันจัดขึ้นตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถของผู้เรียน เพื่อเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียนตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิดประสบการณ์ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมและเพื่อให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน | ปิดความเห็น บน กิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2562

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจและแจ้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ขอเชิญร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน​2562 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม เวลา 08.30 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2562 อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ขอเชิญร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้สังคมและชุมชน โรงเรียนได้นำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความเป็นประชาธิปไตย รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน | ปิดความเห็น บน กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์ และแสดงความกตัญญู กตเวทิตาต่อครูที่ประสาทวิชาความรู้ อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน | ปิดความเห็น บน พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562