แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

แหล่งเรียนรู้ภายใน

ชื่อแหล่งเรียนรู้

(ใช้ทุกวันที่เปิดทำการ)

สถิติการใช้

จำนวนครั้ง / ปี

แหล่งเรียนรู้ภายนอก

ชื่อแหล่งเรียนรู้

 

สถิติการใช้

จำนวนครั้ง / ปี

1.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

2.ห้องสมุด

3.เรือนพยาบาล

4.โรงอาหาร

5.ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

6. ต้นไม้ในโรงเรียน

7. ป้ายนิเทศต่างๆ

8. ห้องเรียนไฮเทค

9.สหกรณ์โรงเรียน

200

200

200

200

200

200

200

200

400

1.วัดมาติการาม,วัดช่องลม

2.ฟาร์มเห็ด

3.แปลงนาข้าวข้างโรงเรียน

4.ที่ทำการ อปท.ห้วยกรดพัฒนา

5.การทำน้ำตาลโตนดในชุมชน

6.ร้านค้าหน้าโรงเรียน

7. สวนนกชัยนาท

8. เขื่อนเจ้าพระยา

9. สวนน้ำ

10.วัดและโบราณสถานในอำเภอสรรคบุรี

6

3

10

6

8

4

1

1

1

1

1

1