อัตลักษณ์/เอกลักษณ์โรงเรียน

อัตลักษณ์ของโรงเรียน                      “นักเรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย อ่านเขียนได้”

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน                      “รำมะนา”