สีประจำโรงเรียน                           ขาว แดง

 

อักษรย่อโรงเรียน                           ช.ม.ร.