วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย

วิสัยทัศน์  (VISION )

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและรู้จักดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทยช่วยอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านรำมะนา สามารถพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพครูสู่การการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3 Rs 8 Cs ) มีความพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมไทยยุค 4.0 ภายในปีการศึกษา  2562

 

พันธกิจของโรงเรียน (MISSION)

 1. จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชากรในวัยเรียนอย่างมีคุณภาพและเสมอภาค
 2. พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นครูมืออาชีพสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
 3. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนให้เป็นระบบ
  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
 4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของท้องถิ่น นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรสถานศึกษา
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียน ตามนโยบายโรงเรียนดี ศรีตำบล โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรมกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  กิจกรรมแนะแนว และการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนในทุก ๆ ด้าน
 6. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดจนส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนในปัจจุบันและในอนาคต
 7. จัดทำระบบการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินตนเองให้มีประสิทธิภาพ
 8. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการกับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
 9. ปฏิบัติงานอื่นตามนโยบายของหน่วยราชการเหนือขึ้นไป เช่น โครงการโรงเรียนประชารัฐโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 โครงการโรงเรียนคุณธรรม  เป็นต้น

เป้าประสงค์

 1. นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลัก 12 ประการ
 2. นักเรียนเป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีสมรรถนะหลักสำคัญตามหลักสูตร 5 ด้าน และมีคุณลักษณะของเด็กไทยในยุคศตวรรษที่ 21 ( 3Rs 8 Cs)
 3. นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. บุคลากรร้อยละ 80 ขึ้นไปจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
 5. นักเรียนปกติทุกคนหรือ ร้อยละ 100 สามารถอ่านออก เขียนได้ตามควรแก่วัย
 6. นักเรียนร้อยละ 90ขึ้นไปมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
 7. นักเรียนร้อยละ 50 ขึ้นไปมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมกับวัย
 8. โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพ
 9. โรงเรียนสามารถพัฒนาตนเองจากสถานศึกษาพอเพียงผ่านการประเมินเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
 10. ผลการประเมินระดับชาติ ( O – NET ) ชั้น ป. 6 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561  ในทุกกลุ่มสาระหรือ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้