ฝ่ายบริหารงาน

นายอำนาจ นุ่มแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นางสาววิไลภรณ์ ม้วนหนู
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางพรรณรุจี สร้อยทอง
หัวหน้าฝ่ายบุคคล
นางลัดดา อินนา
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
นายศักดิ์ชัย หริ่มแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป