ผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2561

จากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561  โรงเรียนได้ดำเนินการโครงการต่างๆ  ส่งผลให้เกิดคุณภาพด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านการบริหารงานวิชาการ

จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและดำเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรมในปีการศึกษา 2561 ผลที่เกิดในด้านคุภาพผู้เรียน มีดังนี้

เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561  ที่ตั้งไว้ มีดังนี้

ที่

 

สาระ / กลุ่มประสบการณ์ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มประสบการณ์ และสาระการเรียนรู้
.1 .2 .3 .4 .5

.6

1 ภาษาไทย

75

75 75 75 75

75

2 คณิตศาสตร์

75

75 75 75 75

75

3 วิทยาศาสตร์

75

75 75 75 75

75

4 สังคมศึกษาฯ

75

75 75 75 75

75

5 สุขศึกษาและพลศึกษา

80

80 80 80 80

80

6 ศิลปะ

80

80 80 80 80

80

7 การอาชีพและเทคโนโลยี

80

80 80 80 80

80

8 ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)

70

70 70 70 70

70

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนจากการประเมินผลปลายปีการศึกษา 2561  ดังนี้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561

ที่

สาระการเรียนรู้ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยแต่ละสาระการเรียนรู้ หมายเหตุ
ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5

ป. 6

1 ภาษาไทย

76.55

79.00  82.68  75.37 75.10

75.32

2 คณิตศาสตร์

76.81

77.70  76.41  75.38 74.28

75.83

3 วิทยาศาสตร์

77.92

77.21  75.50  75.68 75.34

76.04

4 สังคมศึกษา

79.91

80.48  76.38  77.64 76.28

76.70

5 สุขศึกษาและพลศึกษา

79.45

82.15  79.48  77.92 75.66

78.11

6 ศิลปะ

81.83

85.27  81.78  85.88 83.14

85.85

7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

82.36

82.76  83.75  86.30 83.66 84.55

8 ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)

80.66

83.91  81.22  83.86 78.69

81.43

ผลการสอบ  O – NET  ปีการศึกษา 2561

ระดับ

ผลการสอบ  O – NET  ชั้น  ป. 6
ภาษาไทย คณิต วิทย์

อังกฤษ

ร.ร.

49.96

35.60 37.46

43.25

เขตพื้นที่

55.13

35.97 38.59

37.16

สังกัด

54.61

35.5 38.83

35.47

ชาติ

55.90

37.5 39.93

39.24

 

– ภาวะสุขภาพอนามัยนักเรียน สุขภาพอนามัยดีขึ้น ขาดสารอาหารน้อยลง ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่อนามัยที่รับผิดชอบด้วยดีอาทิเช่น การให้ความรู้ด้านการสอนสุขศึกษา ด้านสุขภาวะของช่องปาก และให้ความรู้ในด้านอื่นๆ  ให้วัคซีนป้องกันโรค ตลอดจนการถอนฟันนักเรียน จำนวน  4  ครั้ง

– คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม พ.ศ.  2553 ( ปรับปรุง พ.ศ. 2555 )

– ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ในด้านคุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 1อยู่ในระดับ  ดีเลิศ

 

  • การบริหารงานทั่วไป

ด้านงานกิจการนักเรียน

– จำนวนนักเรียนที่ขาดแคลนและได้รับความช่วยเหลือแต่ละด้าน ดังนี้

ด้านอาหารกลางวัน                                คิดเป็นร้อยละ         100

แบบเรียน                                                คิดเป็นร้อยละ         100

เครื่องเขียน                                             คิดเป็นร้อยละ         100

เสื้อผ้านักเรียน                                        คิดเป็นร้อยละ         100

ทุนการศึกษา                                          คิดเป็นร้อยละ          40

– จำนวนนักเรียนที่ได้รับบริการด้านสุขภาพ            คิดเป็นร้อยละ         100

– ผลการฝึกปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือ –เนตรนารี บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรโดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6เข้าค่ายอบรมอยู่ค่ายพักแรมร่วมกับโรงเรียนต่างๆภายในกลุ่มโรงเรียนร้อยละ100

– ผลการเสริมสร้างวินัย ค่านิยมหลัก 12 ประการ คุณลักษณอันพึงประสงค์
บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 95

– ผลการปลูกฝังการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ  95

ด้านอาคารสถานที่

– ดำเนินการรื้อถอนอาคารเรียน แบบ 008 ขนาด 1ชั้น 6  ห้องเรียน

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

-จำนวนครั้งที่โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน     6      ครั้ง

– จำนวนครั้งที่โรงเรียนให้ความร่วมมือกับชุมชน         24      ครั้ง

– ชุมชนได้มาขอใช้สถานที่ของโรงเรียน                   12       ครั้ง

-ชุมชนได้ให้ความร่วมมือบริจาค ทรัพย์สินเป็นมูลค่าประมาณ    40,000   บาท

ด้านงานธุรการและงานสารบรรณ

การบริหารงานธุรการและงานสารบรรณ มีพนักงานธุรการ 1 คน ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมามีหนังสือราชการเข้าประมาณ 948เรื่อง และโรงเรียนได้ออกหนังสือราชการ 271เรื่องได้ดำเนินการด้านรายงานข้อมูลต่างๆตามกำหนดเวลา และโรงเรียนมี เวปไซด์ของโรงเรียนเพื่อใช้ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโรงเรียน

การบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

  1. – การบริหารงานการเงิน ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
  2. – การดำเนินการด้านพัสดุ  สามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบ มีปัญหาเรื่องการเก็บเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ยังไม่เป็นระบบ และปัญหาด้านการทำบัญชีทรัพย์สิน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ ควรมีการอบรมหรือศึกษาดูงาน
  3. – มีการกระจายอำนาจการบริหารงบประมาณให้คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผนใช้จ่าย ทุกคนมีส่วนร่วม โดยมีการชี้แจงทุกครั้งในที่ประชุม

การบริหารงานบุคลากร

การพัฒนาบุคลากรให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมามี ดังนี้

  1. ส่งเสริมให้ครู อาจารย์ ได้ศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองเรื่องเทคนิคการสอนการวิจัยในชั้นเรียน การสอนให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา เป็นต้น แต่ผลการพัฒนายังไม่เป็นที่น่าพอใจควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป
  2. ประชุมชี้แจงเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา การปฏิบัติหน้าที่ของครูแต่ละคนให้มีความตั้งใจสอนให้เต็ม หลักสูตร เต็มเวลา เต็มความสามารถ
  3. ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนได้เข้ารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
    เป็นประจำ อย่างน้อย  2 ครั้งต่อคน ต่อปี
  4. ส่งเสริมสวัสดิการ ขวัญกำลังใจตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อให้ได้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น การมีวินัย มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน มีความขยัน เสียสละ อุทิศเวลาให้กับทางราชการ