ปรัชญา/คำขวัญ

ปรัชญาของโรงเรียน

สุ  จิ  ปุ   ลิ

 

คำขวัญของโรงเรียน

  • คนมีคุณธรรม
  • ก้าวล้ำวิชาการ
  • ทำงานเป็นทีม
  • กินอิ่มแข็งแรง
  • แหล่งอนุรักษ์รำมะนา