ประวัติโรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1 มิถุนายน  พ.ศ. 2465  เดิมตั้งอยู่ หมู่ที่  11 ตำบลห้วยกรด   อำเภอสรรคบุรี   จังหวัดชัยนาท ปัจจุบันคือหมูที่ 5  ตำบลห้วยกรดพัฒนา
โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดแม่มาหาลูก มีชื่อว่า “โรงเรียนวัดแม่มาหาลูก”มีนายผิน เต็มเอก เป็นครูใหญ่คนแรก การเรียนการสอนแบ่งเป็น 5 ชั้น คือชั้นมูลกับชั้น  ป.1  – ป.4

พ.ศ. 2501  กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปลี่ยนแปลงการเรียนใหม่โดยยุบชั้นมูล 1 ชั้น
คงมีตั้งแต่ชั้น ป.1 – 4  เป็นการประถมศึกษาตอนต้น

พ.ศ. 2501  ทางวัดได้เปลี่ยนชื่อวัดจาก วัดแม่มาหาลูก”  เป็น“ วัดมาติการาม” โรงเรียนต้องเปลี่ยน   ชื่อตามไปด้วยเป็น  “ โรงเรียนวัดมาติการาม “

พ.ศ. 2510 นายเชือน หริ่มแก้ว ครูใหญ่โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้ได้เปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญคือ  ขยายชั้นเรียนไปจนถึงชั้นประถมปลาย  ป.7
และก่อสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศ  2  หลัง  เป็นแบบ 008  2 ชั้น  12 ห้องเรียน 1 หลัง  และแบบ 008  1 ชั้น  5 ห้องเรียน 1  หลัง  เป็นอาคารชั้นเดียว

1  ตุลาคม  พ.ศ.  2510  โรงเรียนประชาบาลสังกัดกรมสามัญศึกษา ได้โอนกิจการบริหารไปขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พ.ศ.  2515  นายเชือน  หริ่มแก้ว ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอสรรคบุรี

พ.ศ.2518ได้รับยกฐานะเป็นโรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม เป็นแห่งแรกของอำเภอสรรคบุรี             ได้รับเงินอุดหนุนปีละ  5,000 บาท

พ.ศ.2520ได้ปรับปรุงตำแหน่งครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่และ พ.ศ.2532ยกฐานะเป็นอาจารย์ใหญ่  7

1 ตุลาคม พ.ศ.2523  ได้โอนกิจการบริหารไปสังกัดกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา    แห่งชาติซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง

ปลายปี พ.ศ.  2542  นายอัมชัย  อุยตระกูล อาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนวัดมาติการามได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดคลองงิ้ว  นายสง่า โพธิ์กลีบ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรีได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน

ปีงบประมาณ2543  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบ
3 รายการดังนี้

  1. ก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช.105/2529จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน เป็นงบประมาณ 1,997,000  บาท
  2. ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา จำนวน 1 สนาม เป็นงบประมาณ 400,000  บาท
  3. ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  แบบของ สปช.จำนวน 1สนาม  เป็นเงินงบประมาณ  99,000 บาท และในปีเดียวกันได้รื้อถอนอาคารเรียน แบบ 008 หลังที่ 1 ขนาด 12  ห้องเรียน
    ทางโรงเรียนขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการเป็นห้องศูนย์การเรียนรู้ และในปี 2544  คณะครู กรรมการโรงเรียน ประชาชนผู้ปกครองนักเรียน  ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียน แบบสร้างเอง  1 หลังขนาด2 ชั้น 4 ห้องเรียน โดยใช้วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียน 008 และงบประมาณ
    จากประชาชนบริจาคสมทบ ประมาณ  400,000  บาท

ในปีงบประมาณ 2544  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ สปช.105/2529 จำนวน 2 ห้องเรียน เป็นเงิน 162,000 บาท   ต่อมาปลายปีงบประมาณ 2544 ได้รับงบประมาณ
ต่อเติมอาคารเรียนอีก 2 ห้องเรียน เป็นเงินงบประมาณ 162,000บาท ต่อมาโรงเรียนได้ก่อสร้างโรงจอดรถนักเรียนและครู  2 หลัง   ด้วยงบบริจาคจากประชาชน  พร้อมถมดินปรับพื้นให้มีระดับสูงขึ้น  และในปีงบประมาณ  2545 ได้รับเงินงบประมาณให้ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ008 ไม้ ห้องสมุดแบบสร้างเอง เป็นเงิน 140,000 บาทเศษ และซ่อมแซมพื้นโรงฝึกงาน เป็นเงิน 31,400 บาท

ปี 2547 คณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน รวมกันปรับปรุงส้วมของโรงเรียนที่ชำรุด 2 หลัง ให้ใช้การได้โดยสร้างใหม่ 2 หลัง และร่วมกันปรับปรุง
โรงอาหารโดยการต่อเติม ด้านข้าง 2 ด้านและจัดทำถนนคอนกรีตเพิ่มเติม  ใช้เงินจากการบริจาค  70,000 บาท

ปี2548คณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชน ร่วมกันปรับปรุง        โรงอาหาร ด้วยเงินบริจาค  55,000 บาท และได้รับการสนับสนุนจากบริษัทวิศวกรรมไทย จำกัด ให้ก่อสร้างอาคารห้องสมุดโรงเรียนเป็นเอกเทศ ขนาด 9 X 12 เมตร ด้วยเงินงบประมาณ 360,000 บาท

ปี2549ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกรดพัฒนา ปรับปรุง  สนามฟุตบอล  ปูพื้นตัวหนอนหน้าอาคารเรียน 105/29 และหน้าอาคารฉิมพลี พร้อมจัดทำอ่างล้างหน้าแปรงฟัน           40 ที่ เป็นเงินงบประมาณ  880,000  บาท

ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึงปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น14 คน สำหรับผู้บริหารคนปัจจุบันคือ  นายอำนาจ นุ่มแสง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ))ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์ 2551

ปี 2552 คณะครู ผู้ปกครองได้ร่วมกันบริจาคเงินประมาณ 75,000  บาท สร้างพระพุทธรูปประจำเสาธงเพื่อให้นักเรียนได้กราบไหว้บูชา แล้วตั้งชื่อว่า “พระพุทธประธานพร”

ปี 2552 ได้ใช้เงินงบประมาณและเงินบริจาค ดำเนินการปูกระเบื้องพื้นอาคารเรียน 105/29 ทั้ง 2 ชั้น

ปี 2553 ได้รับจัดสรรติดตั้งระบบประปาและโรงผลิตน้ำดื่ม จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ปี 2553 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน 105 / 29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง เป็นจำนวนเงิน 2,537,600  บาท  พร้อมทั้งขอรื้อถอนบ้านพักครู 2 หลัง ห้องสมุดหลังเก่า และศาลาน้ำ

ปี 2554  ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่นที่ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ซึ่งมีทั้งหมด 8 โรงเรียน   อำเภอละ 1 โรงเรียน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการเป็นเงิน  1,759,200 บาท  ( ต่อเติมอาคารเรียน 205/29 ปรับปรุง
ชั้นล่าง 4 ห้องเรียน )

ปี 2555 ได้รับงบประมาณแปรญัตติเพื่อปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 205/26  โดยติดตั้งฝ้าเพดานด้านนอกและด้านใน  จำนวน 200,000  บาท

ปี 2556  นางวราภรณ์ นิพล  ครูโรงเรียนวัดวังคอไห อำเภอหันคา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
ที่โรงเรียนนี้เมื่อวันที่  20   เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.  2556

ปี 2556 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกและประเมินเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา  2556 โดยนายอำนาจ  นุ่มแสง ได้เป็นตัวแทนเข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานรางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ สวนจิตรดา
เมื่อวันที่ 30  พฤษภาคม 2557

ปี 2557  นางพรรณรุจี สร้อยทอง ครูชำนาญการโรงเรียนวัดกำแพง อำเภอสรรคบุรี
ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้เมื่อวันที่ 29   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2557

ปี  2558 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 008   จำนวน 330,000  บาท

ปี 2559 ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องสมุดโดยขยายห้องออกไปด้านข้าง เป็นเงิน 150,000  บาท

ปี 2559  โรงเรียนได้รับจัดสรรตำแหน่งครูผู้ช่วย 1 คน คือ นายกชธนณัฐ   คำอินทร์  วิชาเอกพลศึกษา  โดยได้มารายงานตัวที่โรงเรียนชุมชนวัดมาติการามเมื่อวันที่ 1 เมษายน  2559

ปี 2559  โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างรั้ว ป้ายโรงเรียนและป้ายโรงเรียนรางวัลพระราชทาน โดยใช้งบจากการบริจาค เงินรายได้สถานศึกษาและเงินอุดหนุนรายหัวของนักเรียน เป็นจำนวนเงิน 250,000   บาท

ปี 2559 โรงเรียนได้สมัครและได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนประชารัฐ รุ่นแรก

ปี 2559 น.ส.ศิริพร  อ่อนสำลี ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านวังคอไห อำเภอหันคา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้เมื่อวันที่  1  เดือน กรกฏาคม  พ.ศ.  2559

ปี 2559 โรงเรียนได้รับจัดสรรตำแหน่งครูผู้ช่วย 1 คน คือ น.ส.วิชญาภรณ์  มั่นปาน วิชาเอกคณิตศาสตร์ โดยได้มารายงานตัวที่โรงเรียนชุมชนวัดมาติการามเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน  2559

ปี 2560 โรงเรียนได้รับย้ายครูผู้ช่วย 1 คน คือ น.ส.วิไลภรณ์  ม้วนหนู  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ โดยย้ายมาจากโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้มารายงานตัวที่โรงเรียนชุมชนวัดมาติการามเมื่อวันที่ 31 มีนาคม  2560

ปี 2560 โรงเรียนได้รับจัดสรรตำแหน่งครูผู้ช่วย 1 คน คือ น.ส.สมจิตร  ภู่ระหงษ์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ โดยได้มารายงานตัวที่โรงเรียนชุมชนวัดมาติการามเมื่อวันที่ 31 มีนาคม  2560

ปี2560โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ โดยใช้งบจัดสรรจาก สพฐ. เป็นจำนวนเงิน 389,000บาท

ปี 2560โรงเรียนได้รับจัดสรรตำแหน่งครูผู้ช่วย 1 คน คือ น.ส.นงนภัส ส้มไม้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ โดยได้มารายงานตัวที่โรงเรียนชุมชนวัดมาติการามเมื่อวันที่28 ธันวาคม 2560

ปี 2561 คุณครูสุภาวดี  สรรพชัยยุทธ์ เกษียณอายุราชการ เดือน กันยายน 2561

ปี 2561 โรงเรียนได้รับจัดสรรตำแหน่งครูผู้ช่วย 1 คน คือ น.ส.ธนิตา  เสาวรส วิชาเอกภาษาไทยโดยได้มารายงานตัวที่โรงเรียนชุมชนวัดมาติการามเมื่อวันที่ 11ตุลาคม 2561

ปี 2561 โรงเรียนได้รับจัดสรรตำแหน่งธุรการ 1 คน คือ นางสาวพรพิมล  แสงทับ ปริญาตรี ศศ.บ.ศิลศาสตร์การโรงแรม ปริญาโท ศษ.ม การบริหารการศึกษา โดยได้มารายงานตัวที่โรงเรียนชุมชนวัดมาติการามเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

ปี 2561 โรงเรียนได้ดำเนินการรื่อถอนอาคารเรียน แบบ 008 ขนาด 1 ชั้น 6  ห้องเรียน เนื่องจากได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารเรียน2 ชั้น 5ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) จาก สพฐ. ด้วยงบประมาณ 5,160,000บาท