โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม

หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

โทร. 044-810485  โทรสาร 044-810485