ครูประจำชั้นอนุบาล 2

นางสาวน้ำอ้อย แดงกล่อม
นางดวงใจ บุญเมือง