ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางพรรณรุจี สร้อยทอง
นางสาวสมจิตร ภู่ระหงษ์