ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางทิพวรรณ์ นุ่มแสง
นางลัดดา อินนา