ข้อมูลและสภาพทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

 1. ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม   ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลห้วยกรดพัฒนา  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์  17140โทรศัพท์  0-5643 –8090   โทรสาร 0-5643 –8443  Email: Matikaram090 @ gmail.com    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
 2. เปิดสอนตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 4ขวบ – 5 ขวบ) ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
 3. มีเขตพื้นที่บริการ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมูที่ 4,5,6,7ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ข้อมูลด้านการบริหาร

ชื่อ-สกุลผู้บริหาร  นายอำนาจ นุ่มแสง  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศษ.ม) สาขา บริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2551  จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 10ปี 3  เดือน

ภารกิจหลักของโรงเรียน 

 1. จัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยให้กับเด็กกลุ่มอายุ4 – 6 ปี ในชั้นอนุบาล 1 – อนุบาล 2 จำนวน  4  ห้องเรียน
 2. จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาให้แก่เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 ถึงอายุย่างเข้าปีที่ 16 อย่างทั่วถึงทุกคน ตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.6  จำนวน  12 ห้องเรียน

สภาพชุมชนโดยรวม  ( ข้อมูลจากเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา ปี 2562  เฉพาะ ในเขตบริการ )

โรงเรียนมีเขตบริการ 4 หมู่ คือ  4,5,6และ7 มีประชากรประมาณ 2,535 คน เป็นชาย 1,255 คน เป็นหญิง 1,280 คน ประกอบอาชีพหลัก  คือทำนา อาชีพรองคือ รับจ้างทั่วไป การทำน้ำตาลโตนด ค้าขายและเลี้ยงสัตว์ มีรายได้ต่อครัวเรือน 36,000บาท ต่อปี ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดในชุมชน2 แห่ง  สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม  ระยะทางจากโรงเรียนถึงอำเภอสรรคบุรีประมาณ 12กิโลเมตร ระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  ประมาณ23  กิโลเมตร มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน คือ  ถนนลาดยาง ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์

โอกาสและข้อจำกัด(อุปสรรค) ของโรงเรียน

 • โอกาส

โรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณเขตพื้นที่ของวัดมาติการาม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเจ้าอาวาสวัดเป็นอย่างดี อยู่ในแหล่งชุมชนที่ประชาชนให้การสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้กับที่ทำการเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา จึงทำให้การประสานงานเป็นไปด้วยดี ประกอบกับชุมชนให้ความรักความศรัทธาต่อโรงเรียนและโรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนประชารัฐ
รุ่นที่ 1 จึงได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณและสื่อ / นวัตกรรม ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 • อุปสรรค (ข้อจำกัด)

โรงเรียนมีข้อจำกัดคือ ผู้เรียนบางส่วนขาดความอบอุ่นในครอบครัว เนื่องจากครอบครัวแตกแยกและปัญหาด้านเศรษฐกิจผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  พ่อแม่นักเรียนประมาณ ร้อยละ 40ไปทำงานต่างจังหวัดทอดทิ้งให้ลูกอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย มีปัญหาพ่อแม่หย่าร้างและผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา

ข้อมูลความต้องการของโรงเรียนในการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือหรือหน่วยงานอื่น

 1. บุคลากรครูในวิชาขาดแคลน เช่น ครูคอมพิวเตอร์  ครูดนตรีนาฏศิลป์ และครูภาษาไทย
 2. งบประมาณจัดทำหลังคาโดมเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนและให้บริการแก่ชุมชน
 3. การพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรครูและนักเรียน
 4. งบประมาณในการสร้างอาคารเรียน1 หลัง แทนอาคารเก่า

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่และที่ตั้ง

 • จำนวนห้องเรียนทั้งหมด 16 ห้อง  แบ่งเป็น

ชั้น อนุบาล 1           จำนวน 2 ห้อง

ชั้นอนุบาล 2             จำนวน 2 ห้อง

ชั้น ป.1 – ป.6           จำนวน 12 ห้อง  รวม   16 ห้อง

 • ที่ตั้งโรงเรียน ตั้งในพื้นที่ดินของวัดมาติการามมีพื้นที่โรงเรียน16 ไร่ 200 ตารางวา
 • โรงเรียนมีอาคารสถานที่ เพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้

1) อาคารเรียน   จำนวน  3 หลัง  คือ

– อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ขนาด 2 ชั้น 8 ห้องเรียน

– อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ปรับปรุง ขนาด 2 ชั้น 8  ห้องเรียน

– อาคารศูนย์การเรียนรู้ (แบบสร้างเอง)ขนาด  2  ชั้น  4 ห้อง (ใช้เป็นห้องพิเศษ)

2)  อาคารประกอบ

-อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. 205/26    จำนวน          1หลัง

-ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน                                               4หลัง 22ห้อง

-ห้องน้ำห้องส้วมครู                                                        3  ห้อง

-อาคารห้องสมุด                                                     1 หลัง

-โรงอาหาร                                                              1 หลัง

-อาคารผลิตน้ำดื่มพร้อมระบบประปา                               1 หลัง

–  อาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง                           1 หลัง

3)  สนามเด็กเล่น สนามกีฬา  สถานที่จัดกิจกรรม

– สนามกีฬาฟุตบอล  วอลเลย์บอล  เซปักตะกร้อ บาสเกตบอล และสนามเปตอง

-ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

– สนามเด็กเล่น

 

วิธีการบริหารจัดการ

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4 งาน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ   การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบ ทุกคนมีส่วนร่วม โดยกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน

แนวทางการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

         แนวคิดหลักที่โรงเรียนใช้ในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ไปสู่เป้าหมาย คือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้ วงจรคุณภาพ  PDCA   กล่าวคือ

P –  Plan    คือ  การวางแผน

D – Do       คือ  การลงมือปฏิบัติตามแผน

C – Check คือ การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล

A – Action  คือ การปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

ลักษณะและวิธีการดำเนินงาน

ในการดำเนินงานด้านระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดำเนินการจัดทำหลักการประกันคุณภาพ 8  ข้อ  คือ

 1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
 2. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
 3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
 4. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 5. การจัดให้มีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
 6. การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
 7. การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
 8. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

โดยเน้นการทำงานเป็นทีม ให้บุคลากรทุกฝ่ายได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน  ผู้ปกครองเครือข่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด  ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ   ในการกำหนดยุทธศาสตร์ และวางแผนปฏิบัติการในแต่ละปี มีการตรวจสอบและประเมินผลงานพร้อมทั้งนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงงานให้ดีขึ้นในปีต่อไป โดยมุ่งพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีจำนวน 3มาตรฐาน

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2561

มีจำนวน 3มาตรฐาน คือ

มาตรฐานที่ 1คุณภาพของผู้เรียน

                        1.1ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                        1.2คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

มาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการ

มาตรฐานที่ 3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.1ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา

3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ (RT, NT, O-NET)

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

1.2คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ

2.1การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน

2.2มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

2.3ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย

2.4พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.1จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

3.2ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

3.3มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

3.4ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน

3.5มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้