ข้อมูลบุคลากรโรงเรียน

  • รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ครูและบุคลากร มีดังนี้

– จำนวนครูและบุคลากรในโรงเรียน

           ข้อมูล

ประเภทบุคลากร

จำนวนบุคลากร วุฒิทางการศึกษา  
 

ชาย

 

หญิง

 

รวม

ปริญญา

โท

ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญา

หมายเหตุ

ผู้บริหาร

ข้าราชการครู

ลูกจ้างประจำ

ครูอัตราจ้าง

ครูพี่เลี้ยง

ธุรการ

1

1

1

10

2

2

1

1

11

1

2

2

1

1

3

1

8

2

1

1

1

 
รวม

3

15 18 4 11

2

 

– มีจำนวนนักเรียนต่อห้อง(เฉลี่ย)  ระดับประถม  1  :  22.41  คน  ระดับปฐมวัย   1  : 23.25

อัตราส่วนครู : นักเรียน    ระดับประถม  1  :  24.45   คน  ระดับปฐมวัย   1  : 31.00  คน

– มีครูที่สอนตรงตามวิชาเอก 9   คน

– มีครูที่สอนตามความถนัด   6  คน