ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน (ทั้งในเขตบริการ
และนอกเขตบริการ)

                    ข้อมูล

จำนวน จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม

 

อนุบาลปีที่  2

อนุบาลปีที่  3

2

2

23

24

24

22

47

46

 
รวมระดับอนุบาล

4

47 46

93

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

2

2

2

2

2

2

35

21

24

26

21

26

19

13

20

24

12

28

54

34

44

50

33

54

 
รวมระดับประถมศึกษา

12

153 116

269

 
รวมทั้งสิ้น

16

200 162

362