การรับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการามให้ผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดมาติการามตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษา​ปี​ที่​ 6​ ปีการศึกษา 2562 ทุกคน รวมทั้งนักเรียนที่ได้แจ้งเข้าเรียนใหม่ไว้กับทาง ร.ร.แล้ว ให้มารับค่าเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น.

แสดงความคิดเห็น
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร