ค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม นำโดย ผอ.สอิ้ง มีเผ่า ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดมาติการามจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยในช่วงเช้าผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำนักเรียนไปเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ก่อนที่จะมาเข้าค่ายคุณธรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักเรียนนำหลักธรรม หลักคุณธรรม 12 ประการ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เอง เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรมและความสามัคคี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข และเพื่อให้เยาวชนรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

แสดงความคิดเห็น
ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร